Puzzelen met SQL - Testdata Generatie 20188367001

Puzzelen met SQL – Testdata Generatie

Puzzelen met SQL – Testdata Generatie

Anton Scheffer en Alex Nuijten

 

Dit artikel is de on-line tegenhanger van de rubriek Puzzelen met SQL die verschijnt in de Optimize, het vakblad voor Oracle ontwikkelaars in Nederland.

Een van de grote en vervelende uitdagingen bij het maken van SQL Puzzels maar belangrijker nog bij het bouwen van de demo-applicaties en vooral bij het testen van nieuw ontwikkelde applicaties is het samenstellen van een set van voorbeeld-, demo- of test-data. Eindeloos voornamen, achternamen, plaatsnamen en geboortedata invoeren is stomvervelend en als er ook nog eisen aan de kwaliteit worden gesteld – zoals een evenwichtige verdeling over een waardenbereik of een uniekheid van bepaalde combinaties van velden – wordt het helemaal een nachtmerrie.

 

Er zijn tools te koop die test-data generatie doen – misschien trouwens zijn er ook open source producten te krijgen. Maar in deze Puzzel gaan we zelf test-data genereren, met niets anders dan SQL tot onze beschikking.

Het einddoel van de opdracht is om de PERSONEN tabel 250 fictieve personen aan te maken die aan de volgende eisen voldoen:

– de combinatie voornaam, achternaam en straatnaam is uniek

– de huisnummers zijn willekeurig gekozen uit de reeks 1..125

– de geboortedata zijn willekeurig gekozen tussen 1-1-1930 en 31-12-2000

– de initialen bestaan uit een letter en zijn ook willekeurig gekozen

 

Er zijn drie hulptabellen beschikbaar die al gegevens bevatten: VOORNAMEN, ACHTERNAMEN en STRAATNAMEN, zie de source code

 

1.1        Uitdagingen

1) Schrijf een query die willekeurige waarden genereert uit de reeks van 1 tot 125

with input as
( select 250 aantal_waarden
    , 1 ondergrens
    , 125 bovengrens
 from dual
)
, random_numbers as 
( select round ( ondergrens + (bovengrens - ondergrens) * dbms_random.value ) value
 from all_source
   , input
 where rownum <= aantal_waarden
)
select value
from random_numbers

Waarschijnlijk het eerste waar je aan denkt als je “willekeurig” leest, is DBMS_RANDOM. Dit built-in package is een random number generator.

De functie genaamd VALUE genereert een willekeurig nummer tussen de 0 en de 1 met een precisie van 38 getallen achter de comma. Omdat er zoveel getallen achter de comma kunnen staan maken we gebruik van de ROUND functie om het gegenereerde getal af te ronden.

Gebruik makend van Subquery Factoring (de WITH clause waar het statement mee begint) word staps gewijs een nummer generator gebouwd.

Het zou natuurlijk een stuk handiger zijn als Oracle zelf al zo’n soort functionaliteit zou bieden waarbij een willekeurig nummer wordt gegenereert en je als argument de onder- en bovengrens kan ingeven. Laat dat nou net het geval zijn. Er is van de VALUE functie binnen het DBMS_RANDOM een overloading beschikbaar die precies doet wat we willen.

Hier is de Specificatie:

-- get a random Oracle number x, low <= x < high
FUNCTION value (low IN NUMBER, high IN NUMBER) RETURN NUMBER;

 

De hele nummer generator zoals we die zojuist hebben gemaakt kan dan ook vervangen worden door:

select round (dbms_random.value (1, 125))
from all_source
where rownum <= 250

Let erop dat het bovengrens niet inclusief is. Als je dus wilt dat 125 ook een mogelijk nummer is dan zal het laatste argument 126 moeten zijn, en zal de ROUND moeten wijzigen naar een TRUNC.

We gebruiken hier trouwens de tabel all_source als een dummy tabel om 250 records te selecteren, zie https://technology.amis.nl/blog/?p=392 voor een andere manier om records te genereren.

 

2) Maak een query die geboortedata genereert, tussen 1-1-1930 en 31-12-2000

 

Helaas heeft het DBMS_RANDOM geen functie om data te genereren. Hier zullen we dus zelf creatief moeten worden.

with input as
(select 250 aantal_waarden
   , 0 ondergrens
   , to_date ('31-12-2000','DD-MM-YYYY')
    - to_date ('01-01-1930','DD-MM-YYYY') bovengrens
  from dual
)
, random_numbers as
( select round (dbms_random.value (ondergrens, bovengrens)) value
 from all_source
   , input
 where rownum <= aantal_waarden
)
select to_date ('01-01-1930', 'dd-mm-yyyy') + value
 from random_numbers

 

Ook deze query maakt gebruikt van Subquery Factoring. Met behulp van Subquery Factoring kun je een naam geven aan een inline view. Hier hebben we als eerste een inline view gedefinieerd genaamd “Input”. Deze inline view bestaat slechts uit een enkele rij met daarin de boven- en ondergrenzen die we nodig hebben in het tweede deel van de query.

Het tweede stukje is waar de willekeurige datum bepaald wordt. Deze inline view, genaamd “Random_Numbers”, maakt gebruik van de eerder gedefinieerde Input inline view.

Als laatste stap de uiteindelijke query waar het allemaal om draait. Hier word een selectie gemaakt uit de inline view Random_Numbers.

Het is echter wel een voorwaarde dat de inline view die je definieerd ook daadwerkelijk wordt gebruikt in de query. Ofwel in een andere inline view (zoals Input die gebruikt word in Random_Numbers), ofwel in de hoofdquery (zoals Random_Numbers gebruikt wordt). Je kan alleen maar gebruik maken van een inline view die reeds eerder in het statement is gedeclareerd. Het omdraaien van de inline views is dus niet toegestaan:

with random_numbers as
( select ...
 from grenzen
   , ...
)
, grenzen as
( select ...
 from dual
)
...

Dit zal leiden tot een Oracle foutmelding:

ORA-32031: illegal reference of a query name in WITH clause

 

3) Maak een query die initialen genereert

 

Het is natuurlijk eenvoudig om voort te borduren op de generatoren zoals we die tot nu toe hebben geschreven, bijvoorbeeld zoiets als:

with input as
( select 250 aantal_waarden
    , 1 ondergrens
    , 26 bovengrens
 from dual
)
, random_numbers as
( select round (dbms_random.value (ondergrens, bovengrens)) value
 from all_source
   , input
 where rownum <= aantal_waarden
)
select chr (64 + value)
from random_numbers

 

Maar het is nog een stuk eenvoudiger om gebruik te maken van iets wat Oracle reeds voor ons gemaakt heeft. In het DBMS_RANDOM package zit ook een functie genaamd STRING.

Deze functie geeft een willekeurige tekenreeks terug. Deze kan bestaan uit hoofdletters, kleine letters, een mix van hoofd- en kleine letters, letters en cijfers door elkaar of alleen karakters die printable zijn.

Hier is de functie specificatie:

-- get a random string
FUNCTION string (opt char, len NUMBER)

Met het eerste argument geef je aan wat voor soort string je terug wilt krijgen. Hieronder een lijstje van mogelijkheden:

 • U – Alleen hoofdletters
 • L – Alleen kleine letters
 • A – Hoofd- en kleine letters door elkaar
 • X – Alpha numerieke karakters
 • P – Printable karakters

Het maakt trouwens niet uit of dit argument een hoofd- of kleine letter is.

Het tweede argument is de lengte van de string die je terug wilt hebben.

Om willekeurige initialen te generen kun je dus volstaan met een query als:

select dbms_random.string ('u', 1)
from all_source
where rownum <= 250

 

4) Schrijf een stukje SQL dat op basis van de hulptabellen VOORNAMEN, ACHTERNAMEN en STRAATNAMEN unieke combinaties maakt van Voornaam, Achternaam en Straatnaam met liefst een willekeurige verdeling van alle voorkomende waarden in de hulptabellen (dus liefst niet 250 keer Jan met wisselende combinaties van Achternaam en Straatnaam).

select voornaam
   , achternaam
   , straatnaam
from ( select *
    from voornamen
     , achternamen
     , straatnamen
    order by ORA_HASH (rownum)
   )
where rownum <= 250

 

De basis van deze query is een Cartetisch product van de Voornamen, Achternamen en Straatnamen tabellen. Het meest opvallende uit deze query is de ORA_HASH functie.

ORA_HASH bepaald een hash waarde voor een gegeven argument. En waar is dat nu handig voor? Bijvoorbeeld om een willekeurig set gegevens te genereren, zoals in bovenstaande query.

Een andere mogelijkheid om een willekeurige set te krijgen is door de ORDER BY te vervangen door:

order by DBMS_RANDOM.VALUE

 

5) Laad de PERSONEN tabel met test-data volgens de voorwaarden die hierboven beschreven zijn.

Met behulp van de queries die we hiervoor hebben gemaakt, is het nu niet meer moeilijk om de PERSONEN tabel te vullen.

insert into personen( initialen, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, geboortedatum )
select dbms_random.string ('u', 1)
  , voornaam
  , achternaam
  , straatnaam
  , trunc( dbms_random.value (1, 126) )
  , to_date ('01-01-1930', 'dd-mm-yyyy')
  + trunc( dbms_random.value( 0
                , to_date ('01-01-2001', 'dd-mm-yyyy')
                - to_date ('01-01-1930', 'dd-mm-yyyy')
                )
    )
from ( select *
    from voornamen
     , achternamen
     , straatnamen
    order by ORA_HASH (rownum)
   )
where rownum <= 250

En hier is nogmaals de zip met de source code en voorbeeld tabellen.

2 Comments

 1. anton October 22, 2007
 2. Laurent Schneider October 22, 2007