Puzzelen met SQL (1) – Politiek Correct?

Dit artikel is de on-line tegenhanger van de rubriek Puzzelen met SQL die komende maand voor de eerste maal verschijnt in de Optimize, het vakblad voor Oracle ontwikkelaars in Nederland. In dit on-line artikel kunnen alle scripts worden gedownload, zowel de DDL en data-load scripts, als scripts met mogelijke oplossingen. Ook bevat dit on-line artikel enkele extra uitdagingen en verdere uitwerkingen. Bijdragen aan dit artikel zijn geleverd door Alex Nuijten en Anton Scheffer, vaste medewerkers aan de rubriek Puzzelen met SQL.

Politiek Correct?

"Code schrijven is leuk", hoorde ik laatst iemand zeggen. In eerste instantie was ik het daar helemaal mee eens. Toen ik er wat meer over na ging denken kwam ik tot de conclusie dat die stelling helemaal niet waar is. Het schrijven van code is niet leuk, het oplossen van een vraagstuk is leuk. Het puzzelen, het uitdokteren, het komen tot de meest efficiënte manier van de oplossing, dat is hetgene wat het werk zo leuk maakt.

De lol van deze nieuwe rubriek in Optimize is dan ook voor een belangrijk deel dat puzzelen, de zoektocht naar de creatieve oplossing. Tegelijkertijd zullen in deze rubriek allerlei waardevolle, deels nieuwe en geavanceerde en deels al langer bestaande maar toch onbekende mogelijkheden van Oracle SQL de revue passeren. Er kan zoveel meer met SQL in Oracle dan we vaak denken. Het gebruik van Oracle 9i en 10g SQL syntax en functies biedt mogelijkheden die eerder slechts bestonden door gebruik te maken van PL/SQL.Hopelijk inspireren de puzzels je die functionaliteit ook in de praktijk te gaan brengen!

Voor de eerste SQL puzzel kijken we naar het kabinet Balkenende IV.Puzzelen met SQL (1) - Politiek Correct? sqlpuz 1 kabinet
Na de verkiezingen van 22 november 2006 werd er alom gemopperd dat het zo vreselijk moeilijk zou zijn om op basis van de uitslag een stabiel kabinet te vormen. Maar zijn alle mogelijkheden wel goed onderzocht? We gaan eens kijken aan de hand van enkele SQL Queries wat nou precies de uitslag was op 22 november, wat zoal de mogelijkheden voor een drie-partijen kabinet waren en wat kleine verschuivingen in de verkiezingsuitslag aan nieuwe mogelijkheden zouden hebben opgeleverd.....

Het datamodel dat we voor deze puzzel gebruiken staat hieronder afgebeeld. Je vindt de uitslagen van zowel de Tweede Kamer-verkiezingen van 2003 als die van 22 november 2006 in deze tabellen.
 
Puzzelen met SQL (1) - Politiek Correct? sqlpuz 1 datamodel

Eerste Uitdaging – Presenteer de verkiezingsuitslag inclusief de verschuivingen

Het eerste vraagstuk: Toon de uitslag van 22 november en geef aan welke winst of welk verlies in zetels iedere partij heeft gemaakt ten opzichte van de uitslag van 2003.

Natuurlijk zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen, wij hebben hier gekozen voor toepassing van Analytische Functies – geïntroduceerd in Oracle 8i. Ze bieden ondermeer de mogelijkheid om data op te halen uit andere records zonder een self-join uit te voeren:

lead (zetel_aantal) over ( partition by pty.naam
order by vkg.datum desc
)

 

dit fragment bepaalt de waarde van zetel_aantal in de eerstvolgende rij voor dezelfde partij (partition by pty.naam), met rijen gesorteerd op op verkiezingsdatum (order by vkg.datum desc) van nieuw naar oud.

Deze expressie geeft ons de kern van het gevraagde resultaat:

 

NAAM           DATUM    ZETEL_AANTAL     LD
------------------------- ----------- ------------ ----------
CDA 22-11-2006 41 44
CDA 20-1-2002 44
Christenunie 22-11-2006 6 3
Christenunie 20-1-2002 3
D'66 22-11-2006 3 6
D'66 20-1-2002 6

De waarde in de laatste kolom is gelijk aan het zetel_aantal van de volgende rij. Voor het CDA staat er in de laatste kolom 44, dit is het aantal zetel welke behaald was bij de vorige Tweede Kamer verkiezingen. Voor de tweede regel is er geen volgende uitslag voor het CDA – de volgende rij hoort immers bij de Christenunie, een andere "partition" dan het CDA en dus staat er in de laatste kolom NULL.

Een eenvoudige rekensommetje geeft het verschil in zetels ten opzichtte van de vorige keer weer:

zetel_aantal - 
lead (zetel_aantal,1,0) over (partition by pty.naam
order by vkg.datum desc
) as zetel_verschuiving

NB: de twee extra argumenten in de aanroep van lead Р1 en 0 Рgeven respectievelijk aan hoeveel rijen we verder willen kijken (̩̩n in dit geval) en welke waarde moet worden aangenomen als de gevraagde rij niet beschikbaar is.

Door het tussentijdse resultaat in een subquery te plaatsen kunnen we in de buitenste query verder filteren tot we het beoogde resultaat hebben:

select *
from ( select vkg.democratisch_orgaan||' op '||vkg.datum titel
, pty.naam partij
, usg.zetel_aantal zetelaantal
, usg.zetel_aantal -
lead (zetel_aantal, 1,0) over ( partition by pty.naam
order by vkg.datum desc
) zetel_verschuiving
, vkg.datum
from verkiezingen vkg
, partijen pty
, uitslag usg
where vkg.id = usg.vkg_id
and pty.id = usg.pty_id
and vkg.democratisch_orgaan ='Tweede Kamer'
)
where extract(year from datum) = 2006
order
by zetelaantal desc

 

TITEL           PARTIJ     ZETELAANTAL ZETEL_VERSCHUIVING DATUM
------------------------- --------------- ----------- ------------------ -----------
Tweede Kamer op 22-NOV-06 CDA 41 -3 22-11-2006
Tweede Kamer op 22-NOV-06 PVDA 33 -9 22-11-2006
Tweede Kamer op 22-NOV-06 SP 25 16 22-11-2006
Tweede Kamer op 22-NOV-06 VVD 22 -6 22-11-2006
Tweede Kamer op 22-NOV-06 PVDV 9 9 22-11-2006
…

Tweede uitdaging – zoek de mogelijke coalities

De tweede uitdaging vraagt je om op basis van de uitslag van 22 november op zoek te gaan naar alle mogelijke coalities. Meer specifiek: alle coalities bestaande uit drie partijen (met twee lukt het niet en vier kan nooit stabiel worden is de aanname) met tenminste 76 zetels.

Er zijn verschillende mogelijkheden om alle unieke combinaties van drie partijen af te gaan en het resultaat te filteren op de som van drie zetelaantallen. Een redelijk rechtlijnige en goed leesbare aanpak maakt gebruik van de With clause voor het ‘voor-definiëren’ van een In Line View. Dit is een krachtige methode om een complex probleem in deelstappen op te lossen, binnen één SQL query. Voor veel lezers wellicht wennen dat een SQL query niet met SELECT hoeft te beginnen… Overigens biedt de With clause definitie nog enkele voordelen: de in-line view kan meerdere malen gerefereerd worden elders in de query en in-line views kunnen op elkaar worden gebaseerd.

De query die ons de mogelijke coalities presenteert:

 

with fracties as -- alle 2e Kamer fr
acties met hun zetelaantallen
(
select pty.naam
, usg.zetel_aantal
, row_number () over (order by zetel_aantal) rn
from verkiezingen vkg
, partijen pty
, uitslag usg
where vkg.id = usg.vkg_id
and pty.id = usg.pty_id
and extract (year from vkg.datum) = 2006
order
by zetel_aantal
)
select f1.naam||'/'||f2.naam||'/'||f3.naam coalitie
, f1.zetel_aantal + f2.zetel_aantal + f3.zetel_aantal zetel_aantal
from fracties f1
join
fracties f2
on (f1.rn > f2.rn) -- join alleen met een andere, kleinere fractie
join
fracties f3
on (f2.rn > f3.rn) -- join alleen met een andere, kleinere fractie
where f1.zetel_aantal + f2.zetel_aantal + f3.zetel_aantal > 75
order
by zetel_aantal -- sorteer de coalities op hun zetel-aantal

In deze query wordt allereerst een in-line view opgezet die ons de nieuwe 2e Kamer-fracties oplevert, met hun zetelaantallen. In een eenvoudige join worden alle fracties gekoppeld aan alle andere fracties die kleiner zijn – een simpele methode om combinaties niet dubbel te onderzoeken – en aangezien we naar drie-partij coalities zoeken voeren we nogmaals zo’n join uit. Vervolgens wordt gefilterd op de combinaties waarvoor geldt dat het gezamenlijke zetelaantal hoger is dan 75.

Het resultaat van deze query begint met:

COALITIE   ZETEL_AANTAL
------------ ------------
CDA/PVDA/SGP 76
CDA/PVDA/PvdD 76
CDA/PVDA/D'66 77
PVDA/SP/VVD 80
CDA/PVDA/Christenunie 80
... 

En geeft maar liefst tien mogelijke combinaties voor rekenkundig verantwoorde coalities. Er viel dus voldoende te formeren…

De verliezer past bescheidenheid

Als de eis is dat er niet meer dan één verliezer (een partij die bij de verkiezingen zetels heeft verloren ten opzichte van drie jaar geleden) in de coalitie mag plaatsnemen, wat zijn dan nog de mogelijkheden? We hebben gezien hoe ondermeer GroenLinks zich met een beroep op het verliezerschap erg bescheiden opstelde in de formatie…

Alle coalities bestaande uit drie partijen, met tenminste 76 zetels, en met hooguit één verliezer:

 

with partij_uitslagen as
( select pty.naam partij
, usg.zetel_aantal zetel_aantal
, usg.zetel_aantal - first_value( zetel_aantal) over (partition by pty.naam order by vkg.datum ) zetel_verschuiving
, vkg.datum
from verkiezingen vkg
, partijen pty
, uitslag usg
where vkg.id = usg.vkg_id
and pty.id = usg.pty_id
and vkg.democratisch_orgaan ='Tweede Kamer'
)
, fracties as
( select partij naam
, zetel_aantal
, case
when zetel_verschuiving < 0
then -1
else 0
end verliezer
, row_number () over (order by zetel_aantal) rn
from partij_uitslagen
where extract (year from datum) = 2006
order
by zetel_aantal
)
select f1.naam||'/'||f2.naam||'/'||f3.naam coalitie
, f1.zetel_aantal + f2.zetel_aantal + f3.zetel_aantal zetel_aantal
, f1.verliezer
, f2.verliezer
, f3.verliezer
from fracties f1
join
fracties f2
on (f1.rn > f2.rn)
join
fracties f3
on (f2.rn > f3.rn)
where f1.zetel_aantal + f2.zetel_aantal + f3.zetel_aantal > 75
and f1.verliezer + f2.verliezer + f3.verliezer > -2
order
by zetel_aantal
/

Het resultaat is mager: er is geen enkele drie-partij coalitie mogelijk die een meerderheid haalt en toch maar één verliezer bevat.

De Swing’o’meter

We willen Ferry (Mingele) en consorten graag een beetje tegemoet komen, door ze een instrument in handen te geven waarmee snel het effect van kleine schommelingen in de verkiezingsuitslag op de mogelijke coalitievorming kan worden onderzocht. Stel dat het CDA drie zetels minder had gehaald, de PVDA 5 meer en de SP twee minder. Wat waren dan de mogelijke coalities geweest? 

Deze uitdaging pakken we op in drie stappen.

a) Allereerst willen we een ‘tokenizer’ maken, die een string als "CDA-3,PVDA+5,SP-2" of "CDA+8,D’66-2,SGP+10,SP-16" omzet in rijen per partij en kolommen met partijnaam en zetelschommeling. Zie voor inspiratie: https://technology.amis.nl/blog/?p=1631 .

with variatie as
( select 'CDA+1,PVDA+4,D''66+3,SP+0' variatie_string
, ',' delimiter
from dual
)
, string_tokenizer as
( select substr ( string_to_tokenize
, decode( level, 1, 1, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level-1)+1)
, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level)
- decode( level, 1, 1, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level-1)+1)
) token
from ( select variatie_string||delimiter as string_to_tokenize
, delimiter
from variatie
)
connect
by instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level) > 0
)
select *
from string_tokenizer
/
 

Puzzelen met SQL (1) - Politiek Correct? swing stringtokenizer 

b) Met de String Tokenizer in de hand, laten we enkele variaties op de uitslag analyseren. Laat Ferry in een SQL*Plus variabele op de hiervoor geschetste manier zijn te onderzoeken variatie opgeven. Toon de fictieve uitslag met die variatie over de werkelijke uitslag heengelegd. Kan je controleren of Ferry’s schommeling correct is? (dat wil zeggen dat alle plussen en minnen elkaar opheffen zodat we nog steeds precies 150 zetels uitdelen?)

 

De variaties die via de SQL*Plus variabele worden doorgegeven losgelaten op de werkelijke uitslag om een fictieve uitslag te construeren:

bijvoorbeeld:

Enter value for variaties_in_uitslag: CDA-9,PVDA+4,SP+5
old 2: ( select '&variaties_in_uitslag' variatie_string
new 2: ( select 'CDA-9,PVDA+4,SP+5' variatie_string

with variatie as
( select '&variaties_in_uitslag' variatie_string
, ',' delimiter
from dual
)
, schommelingen as
( select substr ( string_to_tokenize
, decode( level, 1, 1, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level-1)+1)
, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level)
- decode( level, 1, 1, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level-1)+1)
) token
from ( select variatie_string||delimiter as string_to_tokenize
, delimiter
from variatie
)
connect
by instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level) > 0
)
, partij_schommelingen as
(
select pty.id pty_id
, pty.naam partij
, case substr( smg.token, length(pty.naam)+1,1)
when '+' then 1
when '-' then -1
end
* to_number(substr( smg.token, length(pty.naam)+2)) zetel_delta
from schommelingen smg
join
partijen pty
on (naam = substr( smg.token, 1, length(naam)))
)
, fracties as
( select pty.naam
, usg.zetel_aantal + nvl(psg.zetel_delta,0) zetels
, row_number () over (order by usg.zetel_aantal + nvl(psg.zetel_delta,0)) rn
from verkiezingen vkg
join
uitslag usg
on (vkg.id = usg.vkg_id)
join
partijen pty
on (pty.id = usg.pty_id)
left outer join
partij_schommelingen psg
on (pty.id = psg.pty_id)
where extract (year from datum) = 2006
order
by zetel_aantal
)
select naam partij
, zetels
from fracties
order
by rn desc
/

c) Laat nu bij zo’n fictieve – op de SQL*Plus variabele gebaseerde schommeling gebaseerde – uitslag de mogelijke coalities zien. Met de fictieve uitslagen die door de te analyseren schommelingen worden gerealiseerd kan opnieuw bekeken worden welke coalties er mogelijk zijn. De query daarvoor zou er als volgt uit kunnen zien:

 

with variatie as
( select '&variaties_in_uitslag' variatie_string
, ',' delimiter
from dual
)
, schommelingen as
( select substr ( string_to_tokenize
, decode( level, 1, 1, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level-1)+1)
, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level)
- decode( level, 1, 1, instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level-1)+1)
) token
from ( select variatie_string||delimiter as string_to_tokenize
, delimiter
from variatie
)
connect
by instr(string_to_tokenize, delimiter, 1, level) > 0
)
, partij_schommelingen as
(
select pty.id pty_id
, pty.naam partij
, case substr( smg.token, length(pty.naam)+1,1)
when '+' then 1
when '-' then -1
end
* to_number(substr( smg.token, length(pty.naam)+2)) zetel_delta
from schommelingen smg
join
partijen pty
on (naam = substr( smg.token, 1, length(naam)))
)
, fracties as
( select pty.naam
, usg.zetel_aantal + nvl(psg.zetel_delta,0) zetels
, row_number () over (order by usg.zetel_aantal + nvl(psg.zetel_delta,0)) rn
from verkiezingen vkg
join
uitslag usg
on (vkg.id = usg.vkg_id)
join
partijen pty
on (pty.id = usg.pty_id)
left outer join
partij_schommelingen psg
on (pty.id = psg.pty_id)
where extract (year from datum) = 2006
order
by zetel_aantal
)
select f1.naam||'/'||f2.naam||'/'||f3.naam coalitie
, f1.zetels + f2.zetels + f3.zetels zetel_aantal
from fracties f1
join
fracties f2
on (f1.rn > f2.rn)
join
fracties f3
on (f2.rn > f3.rn)
where f1.zetels + f2.zetels + f3.zetels > 75
order
by zetel_aantal
/

Puzzelen met SQL (1) - Politiek Correct? swingometer resultaten 

De volgende aflevering

In de volgende aflevering van Puzzelen met SQL gaan we het programma-aanbod op de Nederlandse televisie doorlichten en op grond van vooraf opgegeven voorkeuren voor kijkers ideale televisieavonden samenstellen.
 

Resources

Download de scripts voor het creëren van de tabellen en het laden van de data alsmede de mogelijke SQL oplossingen van de puzzel-uitdagingen: KabinetsFormatieDDLenDATAenUitwerkingen.zip